zadanie nr 21

21. Trochę radości w szarej rzeczywistości - kreatywne warsztaty artystyczne dla dzieci


Lokalizacja

Warsztaty będą odbywały się w pomieszczeniach wynajmowanych przez realizatora zadania.

Opis zadania

Celem zadania jest pobudzenie do twórczego działania dzieci z terenu miasta i gminy Kórnik. Zadanie polega na przygotowaniu oraz zrealizowaniu  4  twórczych  warsztatów  plastycznych  dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.-każdy z warsztatów będzie przeprowadzony w innej lokalizacji aby umożliwić jak największej liczbie dzieci wzięcie udziału. Czas trwania każdego z warsztatów szacowany jest na 1.5- 3 godziny w warsztacie jednorazowo będzie mogło wziąć do 50 dzieci. Warsztaty dla dzieci to okazja do rozwijania potencjału kreatywnego, wspólnego zdobywania nowych umiejętności, rozbudzania ciekawości świata. Kreatywność to proces umysłowy, dzięki któremu powstają nowe pomysły, idee i koncepcje. Kreatywne działanie prowadzi do uzyskania ciekawych spostrzeżeń i oryginalnych rozwiązań. Projekt ma na celu aktywizację dzieci i rozbudzenie kreatywności, która to uczy dzieci otwartości i wychodzenia poza schematy myślowe. Podczas każdego warsztatu będą wykonywane prace na określony przez organizatora temat lub w określonej technice, każde dziecko w swoim tempie pracy wykonana zamierzony cel, stopień trudności wykonywanych prac będzie zależał wyłącznie od kreatywności dziecka my jako dorośli możemy jednie nakierowywać dzieci pozostawiając im ostateczny wybór gdyż największy wpływ na rozwój kreatywności ma najbliższe otoczenie oraz sposób wychowania.  Kreatywne dzieci lepiej komunikują się z otoczeniem i mają większą pewność siebie.

Cel projektu zadania

Celem zadania jest zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla małych mieszkańców gminy Kórnik, jak również wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z terenów wiejskich. Dzięki realizacji projektu w grupach, nastąpi również integracja środowiska lokalnego oraz budowanie więzi społecznych, które w przyszłości mogą zaowocować kolejnymi, kreatywnymi projektami. Przeprowadzone warsztaty pozwolą na uzyskanie nowych umiejętności, zwiększenie poczucia własnej wartości u dzieci, jak również  na zwiększenie poczucia sprawstwa.

Grupa docelowa, do której jest kierowany projekt zadania.

Grupę docelową stanowią dzieci zamieszkujące gminę Kórnik, w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Czas trwania każdego z warsztatów szacowany jest na 1.5- 3 godziny w warsztatcie jednorazowo będzie mogło wziąść do 50 dzieci

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt reklamy i promocji400 zł
2Koszt artykułów niezbędnych do przeprowdzenia warsztatów2 900 zł
3Koszt poczęstunku dla uczestników200 zł
4Wynagrodzenie prowadzących warsztaty500 zł
Łącznie: 4 000 zł

Załączniki

ccf20190829.pdf