zadanie nr 12

12. Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Dachowa


Lokalizacja

Teren na którym ma być realizowana inwestycja należy do MiG Kórnik, jest to działka o nr. ewid. 188 w Dachowie.

Skrócony opis

Budowa boiska piłkarskiego, wraz z oświetleniem. Boisko pozwoli mieszkańcom Dachowy i okolic na aktywne spędzanie czasu, uprawianie sportu oraz  promowanie zdrowego stylu życia. Boisko będzie mogło służyć również do organizowania imprez sportowych, kulturalnych i integracyjnych. Obecnie w naszej miejscowości nie ma takiego miejsca na wspólne spotkania i  organizowanie dużych imprez.

Opis zadania

Budowa boiska sportowego z oświetleniem, będzie służyła mieszkańcom Dachowy i okolic jest zgodna z wolą mieszkańców którzy głosowali na to zadanie na zebraniu wiejskim. Poczyniono już pierwsze kroki do powstania tego boiska i zabezpieczono z budżetu sołeckiego pieniądze, na wykonanie projektu boiska i oświetlenia, na dzień dzisiejszy projekty są gotowe do realizacji. Zaprojektowano boisko piłkarskie trawiaste, o wymiarach zewnętrznych płyty boiska 15,15x30,30m, wokół niego będzie wykonany pas ochronny z nawierzchni trawiastej jak boiska o szerokości min. 1,0m, na którym znajdować się będą dwie bramki i przestrzeń za linią autową. Wokół boiska strefę ochronną stanowić będzie nawierzchnia trawiasta na całej działce. Całość płyty boiska wyłożona będzie nawierzchnią trawiastą. Boisko piłkarskie wyposażone będzie w: dwie bramki 5 metrowe, chorągiewki narożnikowe oraz elementy niezbędne do utrzymania i konserwacji nawierzchni, w tym min. wózek do linii i kredę. Wokół całego terenu boiska planuje się systemowe ogrodzenie z siatki ciągnionej ocynkowanej o wysokości 1,8m z dwoma furtkami szerokości 1,2m oraz bramą wjazdową szerokości 6,0m. Nad częścią ogrodzenia zostanie dodatkowo zamontowany piłko-chwyt  o wysokości 2,2m, łączna wysokość z ogrodzeniem panelowym wynosić będzie  4,0m. Zakres projektu oświetlenia obejmuje, szafkę oświetlenia SO oraz instalacje oświetlenia boiska, projektowane instalacje zasilone zostaną z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego. Szafka SO wykonana zostanie  z typowej szafki poliestrowej o klasie izolacji II i zabudowana zostanie przy słupie w linii ogrodzenia. Projektuje się pobudowanie kablowej linii oświetlenia płyty boiska i zabudowanie 4 słupów oświetleniowych o wysokości h=9,0m, fundament prefabrykowany B120 belka montażowa do opraw oświetleniowych B1. Na każdym słupie zamontowane zostanie 2 oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED mocy 160W.

Cel projektu zadania

Boisko piłkarskie pozwoli mieszkańcom na spędzanie aktywnie czasu z dziećmi i znajomymi, pozwoli na organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i integracyjnych. W chwili obecnej nie posiadamy takiego miejsca, nasza miejscowość bardzo intensywnie się rozwija a mieszkańców przybywa. Jedynym miejscem na chwilę obecną jest mały skrawek zieleni  przy świetlicy wiejskie,j na którym można organizować  małe kameralne imprezy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie nawierzchni trawiastej, naturalnej, boiska piłkarskiego wraz ze strefą ochronną.48 200 zł
2Wykonanie ogrodzenia terenu boiska.34 300 zł
3Ustawienie bramek piłkarskich.9 500 zł
4Wykonanie linii rozgraniczających boisko piłkarskie.5 500 zł
5Montaż linii kablowych nn oraz złącza kablowego z rozdzielnicą RG.19 200 zł
6Montaż słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego21 600 zł
7Badania i pomiary powykonawcze, ceny robót.5 500 zł
Łącznie: 143 800 zł

Zatwierdzony pozytywnie.