zadanie nr 8

8. Projekt chodnika na ul. Piotrowskiej w Szczytnikach


Lokalizacja

Szczytniki, ul. Piotrowska od Wspólnej do Malarskiej, działki geodezyjne nr 87 obręb 302109_5.0022 oraz nr 118 obręb 302109_5.0013

Opis zadania

W ramach zadania należy wykonać projekt chodnika pieszego w ciągu ul. Piotrowskiej w Szczytnikach (od ul. Wspólnej do ul. Malarskiej) szerokości 2 m oddzielonego od jezdni, chodnik wykonany w technologii kostki brukowej bez przerw lub nawierzchnia bitumiczna. Na chodniku dopuszcza się ruch rowerowy. Szczegóły projektu należy skonsultować z wnioskodawcą.

Cel projektu zadania

Wykonanie projektu chodnika pozwoli w latach późniejszych na sprawne wykonanie inwestycji z możliwością pozyskania środków pozabudżetowych lub wykorzystaniem rezerw budżetowych.  Finalne wykonanie chodnika wzdłuż ul. Piotrowskiej w znaczniej mierze poprawi bezpieczeństwo poruszających się tym ciągiem mieszkańców, a w szczególności dzieci udających się na przystanek autobusowy w drodze do i ze szkoły. W chwili obecnej pobocze nie zapewnia dostatecznego bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów. Priorytet wykonania tej inwestycji obrazuje ponad 100 domostw, których mieszkańcy mogliby korzystać z bezpiecznego ciągu komunikacyjnego. Wykonanie chodnika zapewni połączenie osiedli z północnej części Szczytnik z istniejącym już ciągiem pieszym prowadzącym wzdłuż ul. Wspólnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
114999

Projekt możliwy do realizacji, pod warunkiem dokonania poszerzeń istniejącego pasa drogowego. możliwa konieczność dodatkowych opracowań projektowych, dotyczących kolizji z istniejącym uzbrojeniem. przewidywany termin opracowania dokumentacji 18 miesięcy.
Zadanie zostało dopuszczone do dalszego etapu BOGK 2017 tj. do głosowania